Sự kiện đào tạo dự án: “TIMELESS HARMONY – ĐÀO TẠO DỰ ÁN CLASSIA”

kick off the classia
🔥🔥🔥🔥🔥 Cùng liên minh MapleLand & HunterLand lên tinh thần sẵn sàng tại sự kiện: “TIMELESS HARMONY – ĐÀO TẠO DỰ ÁN CLASSIA”. 🔥🔥🔥🔥🔥
Thời gian: 8:00 ngày 4/8/2022
Địa điểm: GEM CENTER